ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนสมาชิกทราบ กรมการค้าต่างประเทศ แจ้งประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบการให้บริการออกใบอนุญาตส่งออกสินค้าข้าว โดยขอความอนุเคราะห์สมาคมโรงสีข้าวไทย แจ้งและประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสมาคมฯ ทราบและเตรียมความพร้อมในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตส่งออกสินค้าข้าวได้อย่างถูกต้อง (ตามรายละเอียดแนบ).pdf

เรียน สมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทย ที่ดำเนินการส่งออกข้าวไปยังต่างประเทศ ทราบCopyright © 2015 All Rights Reserved.