ReadyPlanet.com
dot dot
ภาพกิจกรรมสมาคมฯ

     

 _________________________________________________  


  

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563
สมาคมโรงสีข้าวไทยได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ณ ศูนย์การประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ในการประชุมครั้งนี้มีวาระเลือกตั้งนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย
เนื่องจาก นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ ครบวาระ การดำรงตำแหน่งแล้ว
ที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่ลงมติให้ นายรังสรรค์ สบายเมือง โรงสีสนั่นเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
เป็นนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมโรงสีข้าวไทยขอบคุณสมาชิกทุกท่าน และขอขอบคุณ
สมาคมค้าข้าวไทยสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย และสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว
ที่มาร่วมงานครั้งนี้ ขอขอบคุณวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีที่อนุญาตให้ใช้สถานที่
อีกทั้งต้องขอขอบคุณบริษัทห้างร้านต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน นำสินค้ามาออกบูท รวมทั้งขอขอบคุณ
กรรมการสมาคมฯทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำให้งานและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของ
สมาคมฯเป็นอย่างดีขอขอบคุณ นายนนทพงศ์ คงมณี และนายธัญวัสส์ คงมณี
จากโรงสี วัชราภรณ์ ธัญญา จังหวัดชลบุรีที่ทำหน้าที่พิธีกรในงาน และสุดท้ายนี้
ขอขอบคุณ คุณปรีชา ภิญโญชีพ เหรัญญิกฯที่ทำหน้าที่
ดูแลการจัดงาน ร่วมถึงเจ้าหน้าที่สมาคมฯทุกๆท่าน

------------------------------------------------------------------------------

การประชุมประจำเดือน มีนาคม 2564
วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสมาคมโรงสีข้าวไทย
นายรังสรรค์ สบายเมือง นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เป็นประธานที่ประชุม
เพื่อหารือวาระต่างๆ กับกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิก
ทั้งที่ทำการสมาคมฯ และผ่านระบบ
online
นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย
More...

บทความ


ปฏิทินกิจกรรม
๑๗ พ.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลแลกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิicon


๒๖ เม.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลแลกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน


๒๒ เม.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตข้าวยั่งยืน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๕๑ อาคาร ๓ ชั้น ๕ มกอช. สา


๑๙ เม.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลแลกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายในicon


ข่าวข้าวประจำวัน
รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

Copyright © 2015 All Rights Reserved by Thai Rice Mills Association.