ReadyPlanet.com
dot dot
ภาพกิจกรรมสมาคมฯ

    

 _________________________________________________ 

 

 

  วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
ประชุมคณะกรรมการสมาคมโรงสีข้าวไทย ครั้งที่ 5/2563 (สัญจร)
ณ ห้องประชุมฮาลาล 1 อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขตสุพรรณบุรีนายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย
เป็นประธานที่ประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เป็นการออกเยี่ยมเยียน รับทราบข้อปัญหาต่างๆ
และข้อเสนอแนะรวมถึงรับทราบข้อมูลผลผลิต สถานการณ์ข้าว ปีการผลิต63/64
และสถานการณ์นำ้ที่ลุ่มภาคกลางในการประชุมสัญจร จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งนี้
ได้รับเกียรติ จาก นายสุเทพ คงมาก นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย
นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย
และนายเกษม ผลจันทร์ นายกสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์
ที่ให้เกียรติ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย
เรื่อง “การร่วมมือวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้กับอุตสาหกรรมข้าวไทย
” ระหว่าง บริษัท อีซีไรซ์ ดิจิทัล เทคโนโลยี จำกัด และ สมาคมโรงสีข้าวไทยในครั้งนี้และ
ได้มีการแลกเปลี่ยน ข้อมูล ความคิดเห็นระหว่างสามสมาคม
ในเรื่องของการพัฒนาพันธ์ุข้าวและแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นประโยชน์ ต่อ3สมาคม และอุตสาหกรรมข้าวของประเทศ
สมาคมโรงสีข้าวไทย ขอขอบคุณ นายกกิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษา กรรมการ และสมาชิก
สมาคมโรงสีข้าวไทย ที่เสียสละเวลามาร่วมการประชุมในครั้งนี้และสุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ
นาย มนัสทพงษ์ ห้วยหงษ์ทอง นายกสมาคมโรงสีข้าวสุพรรณบุรี และสมาชิกจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่ช่วยประสานงานสถานที่จัดการประชุม และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

 

สมาคมโรงสีข้าวไทย ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมและฝีกอบรมวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี จึงขอเชิญท่าน และบริษัทของท่าน ได้ร่วมออกร้าน เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ ชื่อเสียงบริษัทของท่าน และพบปะผู้ประกอบการโรงสีข้าวจากทั่วประเทศ ที่จะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยสามารถแสดงความจำนงเพื่อจองพื้นที่ได้ ณ สำนักงานสมาคมโรงสีข้าวไทย แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-2347289 แฟกช์ 02-2347286 อีเมล์ thairicemillers@gmail.com


วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563
นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย และคณะกรรมการ
ได้นำเงินที่สมาชิกของสมาคมฯ ที่ได้ร่วมกันบริจาคสมทบทุนเพื่อนำไป
สนับสนุนด้านการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันและลดความเสี่ยงสำหรับ
บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฎิบัติหน้าที่
และ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามที่เห็นสมควร
ซึ่งมียอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 4,050,000 บาทถ้วน โดยบริจาคในนาม
”สมาคมโรงสีข้าวไทย ต้านภัยโควิด-19” และเงินจำนวนดังกล่าวได้ทำ
แคชเชียร์เช็คเข้าบัญชี “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อรั
บบริจาค
สนับสนุนการแก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )”
เพื่อนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ โดยได้มอบผ่านกระทรวงพาณิชย์
นอกจากการร่วมกันสมทบเงิน บริจาคในนามสมาคมโรงสีข้าวไทยแล้ว
ยังมีสมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทยอีกหลายท่านได้บริจาคในนามส่วนตัว
บริจาคในนามชมรม บริจาคในนามสมาคมโรงสีข้าวแต่ละจังหวัด
ไปยังโรงพยาบาล รวมถึงองค์กรท้องถิ่น และชุมชนต่างๆในพื้นที่หลายๆ
จังหวัดอีกด้วยทั้งนี้ สมาคมโรงสีข้าวไทยขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน
ที่ให้ความร่วมมือและร่วมใจอย่างดียิ่งในการร่วมสมทบทุนต้านภัยโควิด-19 มา
ณ โอกาสนี้“สมาคมโรงสีข้าวไทย ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านนายกรัฐมนตรี
บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานภาครัฐที่ปฎิบัติหน้าที่ดูแลรักษา
ต่อสู้ ต้านภัย ระวังป้องกัน ภัยจากโควิด-19 อยู่ในขณะนี้ ทุกท่าน”

สารนายกสมาคม
More...

รายงานการค้าข้าวประจำเดือน


บทความ


ปฏิทินกิจกรรม
No article here !
ข่าวข้าวประจำวัน
รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

Copyright © 2015 All Rights Reserved.