ReadyPlanet.com
dot dot
ภาพกิจกรรมสมาคมฯ

 

 

   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
นายรังสรรค์ สบายเมืองนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย

นำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ
เข้าร่วมประชุมสัญจร กับสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้
ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อรับทราบปัญหาและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
พร้อมนี้ได้นำสมาชิกสมาคมเข้าเยี่ยมชมโรงสีพัฒนโสภณเจริญพา
นิชย์โดยมีนายกสุทธิพร กาฬสุวรรณ์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและ
ดูแลเป็นอย่างดีสมาคมโรงสีข้าวไทย
ขอขอบคุณ นายทักษิณ สุดจันทร์
นายกสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้,
นายสุทธิพร กาฬสุวรรณ อดีตนายกสมาคมโรงสีข้าวและ
กลุ่มชาวนาภาคใต้,นายลิขิต เลขาพันธ์ เลขาธิการสมาคมโรงสีข้าว
และกลุ่มชาวนาภาคใต้และเพื่อนสมาชิกสมาคมโรงสีข้าวและ
กลุ่มชาวนาภาคใต้ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

 

 

 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 15 ตุลาคม 2566
สมาคมโรงสีข้าวไทยได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

     ณ ศูนย์การประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
 สมาคมโรงสีข้าวไทยขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน
ที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุม
อีกทั้งขอขอบคุณบริษัท
ห้างร้าน ต่าง ๆที่ให้การสนับสนุน นำสินค้ามาออกบูท

รวมทั้งขอขอบคุณกรรมการสมาคมฯทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน
ทำให้งานบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ 
และสุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ
นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว

ได้บรรยายและถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อเรื่อง
“พันธุ์ข้าวของไทยในปัจจุบัน”
ให้กับสมาชิกสมาคม
ฯ 

 

   

 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566
นายรังสรรค์ สบายเมือง นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย,
คณะกรรมการสมาคมฯ และผู้ประกอบการโรงสีข้าว

เข้าร่วมประชุมหารือกับ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
ในอุตสาหกรรมข้าวโดยมีสมาคมโรงสีข้าวไทย,
สมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,
สมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้
และสมาคมโรงสีข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมหารือดัง
กล่าวณ กระทรวงพาณิชย์พร้อมกันนี้ สมาคมโรงสีข้าวไทยได้มอบ
แจกันดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

  

 

 

ตอนที่ 2 :  (Thai PBS )

 


ตอนที่ 3 : (Thai PBS )

 

 

    เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566
สมาคมโรงสีข้าวไทย ได้จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมโรงสีข้าวไทย
ครั้งที่ 5/2566 (สัญจร)

ณ ภัตตาคารเล่งหงษ จังหวัดนครสวรรค์และเยี่ยมชม
บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด

สมาคมฯ ใคร่ขอขอบคุณชมรมโรงสีข้าวจังหวัดนครสวรรค์
ที่มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก,
ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกจากทุกจังหวัดที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้,
ขอขอบคุณ นายเสวก, นายถวิล ล้อพูนผล และครอบครัว
ที่ให้การต้อนรับสมาชิกของสมาคมฯ
ในการเข้าศึกษาดูงานที่โรงสีทั้งการจัดเตรียมสถานที่,
ทีมงานอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์เครื่องจักร
ได้อย่างประทับใจมาก และขอขอบคุณบริษัทและห้างร้านต่าง ๆ
ที่ให้การสนับสนุนร่วมกิจกรรมกับทางสมาคมฯ
โดยการออกบูทนำสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆมาแสดงในงาน

 _____________________________________________


 


 


 

 

 

 

   

 

นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย
More...

บทความ


ปฏิทินกิจกรรม
๒๔ ม.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับสินค้าข้าว ครั้งที่ ๒-๑/๒๕๖๗ ในวันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๕๑ อาคาร ๓ ชั้น ๕ มกอช. และผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings


๑๙ ม.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ (Business Matching) เพื่อการจับคู่ธุรกิจสินค้าข้าว ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม 2567 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา


๑๐ ม.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมากรพิจารณชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในวันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์


๘ ม.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงและความเห็นประเด็นพันธุ์ข้าวหอมมะลิไทยตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ข้าวหอมมะลิไทยเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันจันทร์ ที่ ๘ มกร


ข่าวข้าวประจำวัน
รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

Copyright © 2015 All Rights Reserved by Thai Rice Mills Association.