ReadyPlanet.com
dot dot
ภาพกิจกรรมสมาคมฯ

                                                          

 


ภาพความสำเร็จเพียงบางส่วนของ
'สมาคมโรงสีข้าวไทย' ของเราที่ร่วมมือร่วมใจ
ฟันฝ่าอุปสรรคเชื้อโรคที่เป็นวาระของประชาชนบนโลกใบนี้ในการนำวัคซีนมาฉีดให้กับสมาชิกและแรงงานในภาคอุตสาหกรรมข้าวของเรา 

ขอบคุณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่นำเข้าวัคซีน Sinopharm มาให้ประชาชนไทยได้มีตัวเลือกเพิ่มขึ้น ขอบคุณผู้ริเริ่มความคิด ผู้บริหารสมาคม ทีมงานสมาคมทุกๆท่านที่ช่วยประสานงาน สุดท้ายขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ทำข้อมูลและประสานงานกับโรงพยาบาล อย่างยอดเยี่ยม ทำให้งานของเราลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณครับ

 

  

 

 
นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย
More...

บทความ


ปฏิทินกิจกรรม
๒๓ ก.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมกาค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิicon


๑๔ ก.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตข้าวยั่งยืน ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings


๑๒-๑๓ ก.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมคณะทำงานจัดการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก ๒๕๖๓/๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ช่วงเช้า เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. หรือช่วงบ่าย ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ ๒ ชั้น ๓ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์


๒ ก.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๙ กรมการค้าภายใน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ icon


ข่าวข้าวประจำวัน
รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

Copyright © 2015 All Rights Reserved by Thai Rice Mills Association.