ReadyPlanet.com
dot dot
๘ ก.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมร่วมงานแถลงข่าว โครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน (ข้าวถุงราคาประหยัด) Lot ๑๙ ในวันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ณ สถานีให้บริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น สาขาวิภาวดี และสถานีให้บริการน้ำมันบางจาก สาขาเกษตปฏิทินกิจกรรม

๑๘ มิ.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการส่งออกข้าวรัฐบาล ในวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ๔ ชั้น ๑๗ อาคารกรมการค้าต่างประเทศ โดยมีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นประธาน
๑๖ มิ.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมสัมมนารับฟ้งความคิดเห็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติการค้าข้าว พ.ศ. ๒๔๘๙ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ โรงแรมเดอะไฮเพลส จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๓ มิ.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
๔ มิ.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ฮอล ๕-๖ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนท
๒๔ ม.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับสินค้าข้าว ครั้งที่ ๒-๑/๒๕๖๗ ในวันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๕๑ อาคาร ๓ ชั้น ๕ มกอช. และผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings
๑๙ ม.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ (Business Matching) เพื่อการจับคู่ธุรกิจสินค้าข้าว ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม 2567 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา
๑๐ ม.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมากรพิจารณชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในวันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์
๘ ม.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงและความเห็นประเด็นพันธุ์ข้าวหอมมะลิไทยตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ข้าวหอมมะลิไทยเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันจันทร์ ที่ ๘ มกร
๒๑ ส.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒๐ ก.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมเข้าร่วมงานเสวนา "๒๐ ปีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยกับก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน" ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมโฟร์ซีซันส์ กรุงเทพฯ แอท เจ้าพระยาริเวอร์
๑๗ ก.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการประกวดข้าวสารคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ ๒ ชั้น ๓ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
๓ ก.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมการพิจารณาข้อเสนอการทำ Transshipment Sandbox สำหรับสินค้าข้าว ตามข้อเสนอของหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. ผ่านระบบ Zoom Meeting
๒๙ มิ.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting
๑๔ มิ.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์
๒ มิ.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมหารือการเปิดตลาดสินค้าข้าวภายใต้การเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับ EFTA ในวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องเศรษฐกิจการพาณิชย์ ชั้น ๓ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ๕ และ ๗ มิ.ย. – นายกสมาคมฯ
๑๙ พ.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๖ (งวดที่ ๓๒) ในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอัศววายุ ชั้น ๑๑ กรมการค้าภายใน และผ่านส
๑๒ พ.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๖ (งวดที่ ๓๐ และงวดที่ ๓๑) ในวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอัศววายุ ชั้น ๑๑ กรมการค้
๑๐ พ.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญจากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อแถลงข่าวความสำเร็จของโครงการข้าวยั่งยืน เรื่อง “มาตรฐานข้าวยั่งยืน นำข้าวไทยสู่สากล เพิ่มขีดคว
๘ พ.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๓๔-๑๓๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๘ เม.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๖ (งวดที่ ๒๙) ในวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอัศววายุ ชั้น ๑๑ กรมการค้าภายใน และผ่านส
๑๐ พ.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญจากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อแถลงข่าวความสำเร็จของโครงการข้าวยั่งยืน เรื่อง “มาตรฐานข้าวยั่งยืน นำข้าวไทยสู่สากล เพิ่มขีดคว
๒๑ เม.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๖ (งวดที่ ๒๗ และงวดที่ ๒๘) ในวันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอัศววายุ ชั้น ๑๑ กรมการค้าภ
๗ เม.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๖ (งวดที่ ๒๖) ในวันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิ
๓๑ มี.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ (งวดที่ ๒๕) ในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่อ
๑๓ มี.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนาติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนาด ปี ๒๕๖๕/๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
๑๐ มี.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมกำหนดความต้องการใช้ข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๖/๖๗ ในวันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน
๒๐ มี.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมตึกภัดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล
๑๔ มี.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมกำหนดความต้องการใช้ข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๖/๖๗ ในวันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน
๑๓ มี.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนาติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนาด ปี ๒๕๖๕/๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
๓ มี.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ (งวดที่ ๒๑) ในวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเ
๓ มี.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอผลการวิจัย ในวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม EC ๕๖๒๘ อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐ์ศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขต และใช้ระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
๒๗ ก.พ. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น ๔ สำนักงานปลักกระทรวงพาณิชย์ หรือผ่านระบบ Zoom Meeting
๑๗ ก.พ. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ (งวดที่ ๑๙) ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื
๑๐ ก.พ. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ (งวดที่ ๑๘) ในวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื
๑๐ ก.พ. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์หน่วยปฏิบัติการตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุกรรม (DNA) ข้าวหอมมะลิไทย ในวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
๓ ก.พ. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ (งวดที่ ๑๗) ในวันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่อ
๒ ก.พ. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรข้าวยั่งยืน (Certification Scheme for Sustainable Rice) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องรวยเพชร ชั้น 1 โรงแรมมา
๒๐ ม.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมให้คะแนนผลการขัดสีผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ผ่านระบบ Zoom Meeting (Meeting ID: 894 7414 1850 Passcode: 123456)
๑๖ ม.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม 2566 เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑๓ ม.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (งวดที่ ๑๔) ในวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิ
๑๒ ก.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมหารือรณีการอุทธรณ์และการขอความเป็นธรรมการไม่ส่งรายงานประจำปี ตามแบบ สก.๓ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงอุตสาหกรรม ๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๘ ก.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM)
๕ ก.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก ๒๕๖๔/๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ ๒ ชั้น ๓ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
๒ ก.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก ๒๕๖๔/๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ ๒ ชั้น ๓ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
๑ ก.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นกรอบแนวทางการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยาย ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.
๓๑ ส.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกวดข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ ๑ ชั้น ๓ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
๑๑ ส.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ครั้งที่่ ๑/๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง CB ๓๐๕ ชั้น ๓ โซนกลาง อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒๓ ก.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงานจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) สินค้าและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพ ตลาด อ.ต.ก. ปี ๒๕๖๕ ในวันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โซนตลาดน้ำ องค์การตลาดเพื่อการเกษตร กรุงเทพมหานคร
๗ ก.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมร่วมงานแถลงข่าว โครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน (ข้าวถุงราคาประหยัด) Lot ๑๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สถานีให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง สาขาบางใหญ่ ๓ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
๒๒ มิ.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้า่รวมสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง อภิธานศัพท์และนิยามด้านอาหาร เล่ม ๑ : คุณภาพ ความปลอดภัย และการแสดงฉลาก จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ในวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐
๒๑ มิ.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๐) ในวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM
๒ มิ.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าชมแปลงปลูกข้าวและชิมข้าวสายพันธุ์ PTT1๓๐๓๐-8-4-2-2-1 (ข้าวหอมธัญบุรี) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณแปลงนา และห้องประชุม ๒ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
๒ มิ.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งขาติ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการตรวจพบสาร Vanillin ในข้าวไทยส่งออกไปจีน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๕๑ มกอช. หรือผ่านระ
๔ มิ.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ พระราชานุ
๒๗ พ.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒๗ พ.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก
๒๓ พ.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๘ ก.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมร่วมงานแถลงข่าว โครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน (ข้าวถุงราคาประหยัด) Lot ๑๙ ในวันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ณ สถานีให้บริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น สาขาวิภาวดี และสถานีให้บริการน้ำมันบางจาก สาขาเกษต
๑๑ พ.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ภาพอนาคตเกษตรกรรายเล็กของไทย" ในวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา 12.45 ถึง 17.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ถนนรามคำแหง 39 เขตวังทองหลาง และผ่านสื
๑๘ พ.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประขุม ๑๓๔-๑๓๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านระบบ Zoom Meeting
๖ พ.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับกรมการค้าต่างประเทศว่าด้วยเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. ผ่านระบบทางไกล แอปพลิเคชัน Zoom
๖ พ.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑๑ พ.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประขุม ๑๓๔-๑๓๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านระบบ Zoom Meeting
๖ พ.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒๙ เม.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก
๒๗ เม.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญาร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒๒ เม.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก
๑๒ เม.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก ๒๕๖๔/๖๕ ในวันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน หรือผ่านระบบ Zoom Meeting Meeting
๘ เม.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญาร่วมการประชุมพิจารณาความเป็นไปได้ในการยกเว้นมาตรการถ่ายลำสินค้าข้าวและรำข้าว ตามข้อเสนอของสมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ในรูปแบบ Hybrid Meeting ในวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑article
๘ เม.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์article
๔ เม.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดตัดสินข้าวทางประสาทสัมผัส (การชิม) ในวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ อาคารฝึกอบรมโรงเรียนข้าวและชาวนา กรมการข้าวarticle
๑ เม.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์article
๒๙ มี.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒๕ มี.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก
๒๒ มี.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑๘ มี.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก
๑๕ มี.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมนายกครับ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านดิจิทัลทางการเกษตรสำหรับประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวจากสถานการณ์ COVID-19 ในวันอังคารที่ ๑๕ มีนา
๔ มี.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๔ มี.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ และความคาดหวัง เพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการของ มกอช. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ในวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๓ มี.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางปฏิวัติเกษตรกรรมไทย ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N ๔๐๖ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา
๒๘ ก.พ. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Working Group) ครั้งที่่ ๒ ตามกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในวันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธฺ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอินฟินิตี้ ชั้น G โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ
๒๕ ก.พ. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอน
๑๘ ก.พ. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอน
๑๑ ก.พ. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอน
๑๗ ก.พ. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการนโยบายมาตรฐานข้าว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธฺ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ข้าว ชั้น ๑ อาคารกรมการข้าว ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting (
๔ ก.พ. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก
๒๘ ม.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญจากเสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินการของสถานประกอบการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้น ภายใต้ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๔๒๐ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอ
๒๕ ม.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการตรวจพบสาร Vanillin ในข้าวไทยส่งออกไปจีน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings
๒๔ ม.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านข้าวและชาวนาไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เลขที่ ๑๒๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น ๑ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต
๒๑ ม.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑๕ ธ.ค. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑๕ ธ.ค. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าจากสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญร่วมเวทีเสวนาวิชาการออนไลน์ "ทิศทางเกษตรไทย ครั้งที่ ๑" โดยใช้ชื่อว่า "ราคาข้าว ราคาสุกร ผลกระทบต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างไร" ใ
๕ ธ.ค. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมงานหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว "ข้าวหอมแม่โจ้ ๙"ชั้นพันธุ์คัด วันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี (สถานที่จัดงานเข้าทางประตู 1 ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิต
๑๑ ก.ย. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๕ พ.ย. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์article
๕ พ.ย. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญจากสมาคมผู้ส่งออกข้าว เข้าร่วม “พิธีเปิดโครงการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทย” ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดชัยนาท
๔ พ.ย. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตข้าวยั่งยืน ครั้งที่ ๓-๓/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๕๑ อาคาร ๓ ชั้น ๕ สนง.มาตรฐานสินค้า
๑ พ.ย. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก ๒๕๖๓/๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระท
๒๙ ต.ค. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสCopyright © 2015 All Rights Reserved by Thai Rice Mills Association.