ReadyPlanet.com
dot dot
๘ ก.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมร่วมงานแถลงข่าว โครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน (ข้าวถุงราคาประหยัด) Lot ๑๙ ในวันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ณ สถานีให้บริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น สาขาวิภาวดี และสถานีให้บริการน้ำมันบางจาก สาขาเกษตปฏิทินกิจกรรม

๑๑ ส.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ครั้งที่่ ๑/๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง CB ๓๐๕ ชั้น ๓ โซนกลาง อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒๓ ก.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงานจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) สินค้าและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพ ตลาด อ.ต.ก. ปี ๒๕๖๕ ในวันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โซนตลาดน้ำ องค์การตลาดเพื่อการเกษตร กรุงเทพมหานคร
๗ ก.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมร่วมงานแถลงข่าว โครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน (ข้าวถุงราคาประหยัด) Lot ๑๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สถานีให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง สาขาบางใหญ่ ๓ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
๒๒ มิ.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้า่รวมสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง อภิธานศัพท์และนิยามด้านอาหาร เล่ม ๑ : คุณภาพ ความปลอดภัย และการแสดงฉลาก จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ในวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐
๒๑ มิ.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๐) ในวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM
๒ มิ.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าชมแปลงปลูกข้าวและชิมข้าวสายพันธุ์ PTT1๓๐๓๐-8-4-2-2-1 (ข้าวหอมธัญบุรี) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณแปลงนา และห้องประชุม ๒ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
๒ มิ.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งขาติ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการตรวจพบสาร Vanillin ในข้าวไทยส่งออกไปจีน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๕๑ มกอช. หรือผ่านระ
๔ มิ.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ พระราชานุ
๒๗ พ.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒๗ พ.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก
๒๓ พ.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๘ ก.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมร่วมงานแถลงข่าว โครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน (ข้าวถุงราคาประหยัด) Lot ๑๙ ในวันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ณ สถานีให้บริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น สาขาวิภาวดี และสถานีให้บริการน้ำมันบางจาก สาขาเกษต
๑๑ พ.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ภาพอนาคตเกษตรกรรายเล็กของไทย" ในวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา 12.45 ถึง 17.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ถนนรามคำแหง 39 เขตวังทองหลาง และผ่านสื
๑๘ พ.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประขุม ๑๓๔-๑๓๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านระบบ Zoom Meeting
๖ พ.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับกรมการค้าต่างประเทศว่าด้วยเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. ผ่านระบบทางไกล แอปพลิเคชัน Zoom
๖ พ.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑๑ พ.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประขุม ๑๓๔-๑๓๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านระบบ Zoom Meeting
๖ พ.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒๙ เม.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก
๒๗ เม.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญาร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒๒ เม.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก
๑๒ เม.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก ๒๕๖๔/๖๕ ในวันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน หรือผ่านระบบ Zoom Meeting Meeting
๘ เม.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญาร่วมการประชุมพิจารณาความเป็นไปได้ในการยกเว้นมาตรการถ่ายลำสินค้าข้าวและรำข้าว ตามข้อเสนอของสมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ในรูปแบบ Hybrid Meeting ในวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑article
๘ เม.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์article
๔ เม.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดตัดสินข้าวทางประสาทสัมผัส (การชิม) ในวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ อาคารฝึกอบรมโรงเรียนข้าวและชาวนา กรมการข้าวarticle
๑ เม.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์article
๒๙ มี.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒๕ มี.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก
๒๒ มี.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑๘ มี.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก
๑๕ มี.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมนายกครับ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านดิจิทัลทางการเกษตรสำหรับประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวจากสถานการณ์ COVID-19 ในวันอังคารที่ ๑๕ มีนา
๔ มี.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๔ มี.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ และความคาดหวัง เพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการของ มกอช. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ในวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๓ มี.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางปฏิวัติเกษตรกรรมไทย ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N ๔๐๖ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา
๒๘ ก.พ. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Working Group) ครั้งที่่ ๒ ตามกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในวันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธฺ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอินฟินิตี้ ชั้น G โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ
๒๕ ก.พ. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอน
๑๘ ก.พ. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอน
๑๑ ก.พ. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอน
๑๗ ก.พ. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการนโยบายมาตรฐานข้าว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธฺ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ข้าว ชั้น ๑ อาคารกรมการข้าว ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting (
๔ ก.พ. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก
๒๘ ม.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญจากเสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินการของสถานประกอบการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้น ภายใต้ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๔๒๐ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอ
๒๕ ม.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการตรวจพบสาร Vanillin ในข้าวไทยส่งออกไปจีน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings
๒๔ ม.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านข้าวและชาวนาไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เลขที่ ๑๒๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น ๑ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต
๒๑ ม.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑๕ ธ.ค. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑๕ ธ.ค. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าจากสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญร่วมเวทีเสวนาวิชาการออนไลน์ "ทิศทางเกษตรไทย ครั้งที่ ๑" โดยใช้ชื่อว่า "ราคาข้าว ราคาสุกร ผลกระทบต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างไร" ใ
๕ ธ.ค. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมงานหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว "ข้าวหอมแม่โจ้ ๙"ชั้นพันธุ์คัด วันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี (สถานที่จัดงานเข้าทางประตู 1 ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิต
๑๑ ก.ย. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๕ พ.ย. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์article
๕ พ.ย. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญจากสมาคมผู้ส่งออกข้าว เข้าร่วม “พิธีเปิดโครงการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทย” ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดชัยนาท
๔ พ.ย. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตข้าวยั่งยืน ครั้งที่ ๓-๓/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๕๑ อาคาร ๓ ชั้น ๕ สนง.มาตรฐานสินค้า
๑ พ.ย. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก ๒๕๖๓/๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระท
๒๙ ต.ค. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส
๑๙ ต.ค. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายมาตรฐานข้าว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และยืนยันผู้แทนหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการนโยบายมาตรฐานข้าว ในวันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานกรณ์ข้าว ชั้น ๑ อา
๑๒ ต.ค. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ภายในประเทศ ในวันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน
๖ ต.ค. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ภายในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ในวันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน โดยผ่านระบบ VDO Conference (ZOOM)
๒๗ ก.ย. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒๗ ก.ย. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒๒ ก.ย. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับกรมการค้าต่างประเทศว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล Application Zoom
๑๓ ก.ย. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ข้าว กรมการข้าว ในวันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting
๒๖ ส.ค. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ โครงการ "การประเมินผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่หลากหลายต่อความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจของเกษตรกรไทย" ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. ออนไลน์ผ่านระบบ
๒๓ ส.ค. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM)
๙-๑๐ ส.ค. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก ๒๕๖๓/๖๔ โดยรอบแรก ในวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ ๑ ชั้น ๓ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รอบเช้า : เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. และรอบบ่าย
๖ ส.ค. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOO
๔ ส.ค. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมหารือแก้ไขปัญหาข้าวทั้งระบบ ในวันพุธที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น ๕ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์
๒๙ ก.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมหารือแก้ไขปัญหาสภาพคล่องในการประกอบการค้าของผู้ประกอบการค้าข้าว ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒๓ ก.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมกาค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิarticle
๑๔ ก.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตข้าวยั่งยืน ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings
๑๒-๑๓ ก.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมคณะทำงานจัดการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก ๒๕๖๓/๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ช่วงเช้า เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. หรือช่วงบ่าย ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ ๒ ชั้น ๓ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
๒ ก.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๙ กรมการค้าภายใน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ article
๓๐ มิ.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมารสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการแสดงฉลากสินค้าเกษตร ในวันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetingsarticle
๒๓ มิ.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญจากสสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เข้าร่วมประชุมมระดมสมอง เรื่อง "อนาคตชาวนาไทยรายเล็กและความสามารถในการแข่งขัน ในวันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เพื่อขอรับฟังความคิด
๑๔ มิ.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมหารือการวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปี ๒๕๖๔/๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวงข้าวชั้น ๒ อาคารกรมการข้าว และผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)article
๗ มิ.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ๒/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๓๔ ผ่านระบบ Zoom Meeting
๑๕ มิ.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๙๐๙ ชั้น ๙ กรมการค้าภายใน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์article
๗ มิ.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์Copyright © 2015 All Rights Reserved by Thai Rice Mills Association.