ReadyPlanet.com
dot dot
ปฏิทินกิจกรรม


28-30 พ.ค. - กรมการค้าต่างประเทศ เชิญร่วมประชุม Thailand Rice Convention 2017 ณ โรงแรมเซ้นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯarticle
27 พ.ค. - ประชุมคณะกรรมการสมาคมโรงสีข้าวไทย ครั้งที่ 4/2560 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมโรงสีข้าวไทย กรุงเทพฯarticle
26 พ.ค. - กรมการค้าภายใน เชิญประชุมหารือกับผู้ประกอบการที่ใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบและนวัตกรรม ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายในarticle
หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2015 All Rights Reserved.