ReadyPlanet.com
dot dot
ปฏิทินกิจกรรม

 

 ๓๐ มิ.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมารสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการแสดงฉลากสินค้าเกษตร ในวันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetingsarticle
๒๓ มิ.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญจากสสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เข้าร่วมประชุมมระดมสมอง เรื่อง "อนาคตชาวนาไทยรายเล็กและความสามารถในการแข่งขัน ในวันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เพื่อขอรับฟังความคิดarticle
๑๔ มิ.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมหารือการวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปี ๒๕๖๔/๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวงข้าวชั้น ๒ อาคารกรมการข้าว และผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)article
๗ มิ.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ๒/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๓๔ ผ่านระบบ Zoom Meeting
๑๕ มิ.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๙๐๙ ชั้น ๙ กรมการค้าภายใน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์article
หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2015 All Rights Reserved by Thai Rice Mills Association.