ReadyPlanet.com
dot dot
ปฏิทินกิจกรรม

 

 15 ก.พ.นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญประชุมคณะทำงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ครั้งที่ 1/2562
14 ก.พ. 62 นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา "โครงการเพิ่มศักยภาพมารตฐานคุณภาพการผลิตของผู้ประกอบการค้าข้าวเพื่อวางระบบ GMP และ HACCP ปีงบประมาณ 2562"
11 ก.พ. 62 นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาระดมสมอง "ร่าง พ.ร.บ. ข้าว พ.ศ......: ทำอย่างไรให้เกิดประโยนช์อย่างแท้นจริง
7 ก.พ. 62 นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ส่งไม้ต่อ...กฎหมายการแข่งขันทางการค้า"
หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2015 All Rights Reserved.