ReadyPlanet.com
dot dot
ปฏิทินกิจกรรม

 

 ๑๙ ม.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุง ในวันอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๙๐๙ ชั้น ๙ กรมการค้าภายใน
๑๘ ม.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๑๘มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน
๑๑ ม.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน
๗ ม.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าวและโรงปรับปรุงสภาพข้าว ครั้งที่ ๔-๑/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ชั้น ๑ มกอช.
๔ ม.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน
หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2015 All Rights Reserved.