ReadyPlanet.com
dot dot
ปฏิทินกิจกรรม

 

 ๒๒ มี.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑๘ มี.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก
๑๕ มี.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมนายกครับ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านดิจิทัลทางการเกษตรสำหรับประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวจากสถานการณ์ COVID-19 ในวันอังคารที่ ๑๕ มีนา
๔ มี.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๔ มี.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ และความคาดหวัง เพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการของ มกอช. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ในวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หน้า 16/25
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2015 All Rights Reserved by Thai Rice Mills Association.