ReadyPlanet.com
dot dot
ปฏิทินกิจกรรม

 

 ๑๑ ก.ย. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๕ พ.ย. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์article
๕ พ.ย. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญจากสมาคมผู้ส่งออกข้าว เข้าร่วม “พิธีเปิดโครงการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทย” ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดชัยนาท
๔ พ.ย. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตข้าวยั่งยืน ครั้งที่ ๓-๓/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๕๑ อาคาร ๓ ชั้น ๕ สนง.มาตรฐานสินค้า
๑ พ.ย. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก ๒๕๖๓/๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระท
หน้า 19/24
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2015 All Rights Reserved by Thai Rice Mills Association.