ReadyPlanet.com
dot dot
ปฏิทินกิจกรรม

 

 ๖ ส.ค. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOO
๔ ส.ค. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมหารือแก้ไขปัญหาข้าวทั้งระบบ ในวันพุธที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น ๕ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์
๒๙ ก.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมหารือแก้ไขปัญหาสภาพคล่องในการประกอบการค้าของผู้ประกอบการค้าข้าว ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒๓ ก.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมกาค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิarticle
๑๔ ก.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตข้าวยั่งยืน ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings
หน้า 23/25
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2015 All Rights Reserved by Thai Rice Mills Association.