ReadyPlanet.com
dot dot
ปฏิทินกิจกรรม

 

 ๑๒ ก.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมหารือรณีการอุทธรณ์และการขอความเป็นธรรมการไม่ส่งรายงานประจำปี ตามแบบ สก.๓ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงอุตสาหกรรม ๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๘ ก.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM)
๕ ก.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก ๒๕๖๔/๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ ๒ ชั้น ๓ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
๒ ก.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก ๒๕๖๔/๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ ๒ ชั้น ๓ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
๑ ก.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นกรอบแนวทางการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยาย ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.
หน้า 6/22
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2015 All Rights Reserved by Thai Rice Mills Association.